3 රීල් ස්ලට්ස් - නොමිලේ හෝ තථ්ය මුදල් සඳහා ක්ලැලිට් ප්ලග් (Slot Machines). එක්සත් ජනපදය හා යුරෝපය යන තුන් ආකාරයන් රීල් එකකි